RS Performance Day

Algemene Voorwaarden

RS Performance Day 2023


ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Reis: een door RS Performance Day georganiseerde rondreis/roadtrip /evenement
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan een reis;
c. Equipe: Deelnemer met reisgenoot;
d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de reis;
e. Organisator: RS Performance Day gevestigd te Best. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 17070162;
f. Voertuig: het voertuig dat de deelnemer tijdens de reis berijdt.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en RS Performance Day.

ARTIKEL 2: REGISTRATIE EN OVEREENKOMST
2.1. De deelnemer aanvaardt een aanbod van RS Performance Day door zich op de website of via email in te schrijven voor de betreffende reis.
2.2. Een equipe bestaat uit maximaal 4 personen. Een deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en zijn/haar reisgeno(o)t(en) zijn niet leeftijdsgebonden. Huisdieren zijn niet toegestaan.
2.3. De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving van zijn/haar equipe. De deelnemer verklaart dat alle gegevens die de deelnemer bij de inschrijving of op enig ander moment aan RS Performance Day verstrekt of heeft verstrekt volledig, actueel en juist zijn. De deelnemer is verplicht om eventuele wijzigingen met betrekking tot de verstrekte gegevens tijdig aan RS Performance Day door te geven. Schade en eventuele meerkosten die het gevolg zijn van een onjuiste of niet adequate opgave van deze gegevens, komen voor rekening en risico van de deelnemer.
2.4 RS Performance Day is gerechtigd om een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2.5. De overeenkomst komt tot stand op zodra RS Performance Day de inschrijving aan de deelnemer schriftelijk (of e-mail) heeft bevestigd.

ARTIKEL 3: ORGANISATIE
3.1. De door RS Performance Day georganiseerde reis gaat door indien een door RS Performance Day te bepalen minimum aantal deelnemers zich hebben ingeschreven.
3.2. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald of de reis vanwege zich bij RS Performance Day of haar partners voorkomende, niet voorzienbare omstandigheden door RS Performance Day dient te worden geannuleerd, wordt de reissom c.q. de eventuele aanbetalingen volledig gerestitueerd. RS Performance Day is in dat geval niet gehouden tot het betalen van enig andere vergoeding.
3.3. Indien de reis voordat deze is aangevangen door RS Performance Day dient te worden geannuleerd of te worden verzet als gevolg van omstandigheden waarop RS Performance Day geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld epidemieën, pandemieën quarantainemaatregelen, overheidsvoorschriften, reisbeperkingen, calamiteiten, natuurrampen e.d, dan ontvangt de deelnemer mits aan de betalingsverplichtingen is voldaan een voucher voor de uitgestelde of een andere in overleg met RS Performance Day te selecteren reis. Deze voucher is niet overdraagbaar. RS Performance Day is in geen geval gehouden tot het betalen van enig andere vergoeding of restitutie van reeds betaalde bedragen.


In het geval na aanvang van de reis als gevolg van overheidsvoorschriften (o.a. lockdown) de reis al of niet gedeeltelijk dient te worden geannuleerd zal RS Performance Day zich inspannen om de door haar voor de deelnemer verzorgde en reeds betaalde boekingen/reserveringen te annuleren en restitutie te vragen. De door RS Performance Day hiervoor ontvangen bedragen zullen aan de deelnemer worden terugbetaald. In geen geval is RS Performance Day gehouden om de om deze reden geannuleerde boekingen/reserveringen een hoger bedrag aan de deelnemer terug te betalen dan door RS Performance Day daadwerkelijk is ontvangen. De bijdrage van de deelnemer aan de algemene kosten die RS Performance Day voor deze reis maakt, komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
3.4. Het staat RS Performance Day vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
3.5. RS Performance Day behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande kennisgeving – wijzigingen aan te brengen in het schema van de reis.

ARTIKEL 4: ANNULERING
4.1. Nadat de inschrijving door RS Performance Day is bevestigd kan de deelnemer de reis niet meer kosteloos annuleren. Indien de deelnemer de reis wenst te annuleren is RS Performance Day gerechtigd de navolgende kosten in rekening te brengen:

  • Tot 3 weken voor aanvang van de reis 50% van de reissom

Bij een annulering binnen een periode van 3 weken voor de aanvang van de reis is de volledige reissom (100%) verschuldigd.
4. 2 RS Performance Day adviseert de deelnemer een adequate reisverzekering af te sluiten. Indien de deelnemer gebruik maakt van de transport optie dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van de auto tegen schade tijdens en door het transport. De kosten van
een dergelijke verzekering zijn niet in de reissom begrepen.
4.3. Indien een deelnemer om welke reden na de aanvangsdatum van de reis, de reis dient te onderbreken, zal er geen restitutie van de reissom plaatsvinden, tenzij er sprake is van omstandigheden zoals beschreven in artikel 3.3.

ARTIKEL 5: WETGEVING, REGELGEVING EN VERZEKERING
5.1. Deelnemer dient te beschikken over een geldig (eventueel internationaal) rijbewijs.
5.2. De tour bevat geen competitie-element. De deelnemer dient zich te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te houden. De plaatselijke verkeersregels en voorschriften ten aanzien van (het gebruik van) het voertuig dienen te worden nageleefd. De deelnemer dient zich over de regels en voorschriften ter plaatse zelf te informeren. RS Performance Day is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de hierover door haar verstrekte informatie.
5.3 Eventuele boetes komen voor rekening van de deelnemer.
5.4. De deelnemer dient tijdens het besturen van het voertuig in staat te zijn om het voertuig verantwoord te besturen. Door inschrijving verklaart de deelnemer geen (medische) beperkingen te hebben of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Het gebruik van verdovende middelen en alcohol tijdens het besturen van het voertuig is niet toegestaan.
5.5. De deelnemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering van het voertuig. Onder een adequate verzekering wordt in ieder geval verstaan een: a. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het voertuig; b. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden van de inzittenden; De deelnemer dient tijdens de reis de verzekeringsbewijzen ten behoeve van voornoemde verzekeringen te kunnen tonen.
5.6 Indien de deelnemer gebruik maakt van de door RS Performance Day geboden transportfaciliteit van het voertuig dan dient de deelnemer zorg te dragen voor een adeqate verzekering waarbij het risico van schade of verlies van het voertuig tijdens het transport is verzekerd. RS Performance Day
bemiddelt slechts bij de totstandkoming van de overeenkomst voor transport tussen de deelnemer en de transporteur. Ten aanzien van het transport komt er een overeenkomst tussen de deelnemer en de transporteur tot stand. RS Performance Day is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van het transport (vertraging) of schade die zich daarbij voordoet.

5.7 Het voertuig dient te voldoen aan alle wettelijke eisen en te zijn voorzien van een geldige APK, althans in het geval het een niet in Nederland geregistreerd voertuig betreft, een buitenlands equivalent daarvan.
5.8 De deelnemer is gehouden de door RS Performance Day gegeven aanwijzingen en/of instructies op te volgen. RS Performance Day is gerechtigd om de deelnemer en/of zijn/haar equipe van verdere deelname uit te sluiten indien de deelnemer niet voldoet aan de in dit artikel genoemde
(wettelijke)voorschriften of in het geval er andere zwaarwegende redenen zijn. In een dergelijk geval kan de deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van de reissom of enige andere vergoeding.
5.9. De deelnemer dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zelf zorg te dragen voor het boeken van een eventuele heen- en terugreis. Deze reis geschiedt derhalve voor rekening en risico van de deelnemer. Extra kosten die het gevolg zijn van onregelmatigheden (bijvoorbeeld: annulering, vertraging of verkeerde boeking) in de heen- of terugreis komen voor rekening van de deelnemer en kunnen door RS Performance Day aan de deelnemer worden doorbelast.

ARTIKEL 6: PRIVACY
6.1. RS Performance Day zal voor promotiedoeleinden (delen van) de reis en mogelijk van de deelnemer op foto video en/of film vastleggen, welk materiaal ook kan worden gebruikt in drukwerk en op internet. Indien de deelnemer daar bezwaar tegen heeft dient de deelnemer dit voorafgaand aan de reis aan de organisatie kenbaar maken.
6.2. De deelnemer geeft RS Performance Day toestemming om de door de deelnemer verstrekte gegevens te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen voor zover dat voor het organiseren van de reis nodig wordt geacht. De deelnemer geeft RS Performance Day ook toestemming om de gegevens van de deelnemer te gebruiken in haar e-mailbestand teneinde de deelnemer te voorzien van informatie over de reis, over RS Performance Day of volgende reizen/evenementen. Op eerste verzoek van de deelnemer zullen zijn/haar gegevens uit dit emailbestand worden verwijderd.
6.3. De deelnemer is het toegestaan om voor persoonlijke doeleinden de reis vast te leggen op foto film of video. De deelnemer dient daarbij de privacy van de overige deelnemers en de organisatie te respecteren. Het is de deelnemer niet toegestaan om beeldmateriaal te vervaardigen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RS Performance Day.

ARTIKEL 7: INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 Het intellectuele eigendom van het routeboek en de overige documentatie berust bij RS Performance Day. Het wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld met het oog op de reis waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven. Het is de deelnemer toegestaan deze documentatie te verveelvoudigen of anderszins publiekelijk te maken anders dan voor eigen (niet-commercieel) gebruik tijdens de reis.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, waaronder maar niet uitputtend:

a. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak;

b. schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer;

c. letselschade  waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten –van de deelnemer ten gevolge van de deelname aan de reis/evenement; d. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan RS Performance Day heeft verstrekt.
8.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
8.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
8.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de reis/het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
8.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan de reis/het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
8.6 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig van de deelnemer, of andere schade die voortkomt uit of (in)direct het gevolg is van, de werkzaamheden (bijv vertraging of blijvend defect aan het voertuig) die door de technische ondersteuning aan het voertuig van de deelnemer worden verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 9: OVERMACHT
9.1. RS Performance Day is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, RS Performance Day geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RS Performance Day niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend ,in het geval zij in de uitvoering wordt belemmerd als gevolg van met epidemieën, pandemieën quarantainemaatregelen, overheidsvoorschriften, reisbeperkingen, calamiteiten of natuurrampen e.d, Werkstakingen in het bedrijf van RS Performance Day of van derden daaronder begrepen.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
10.1. Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met RS Performance Day is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen de deelnemer en RS Performance Day worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Noord-Brabant.

Editie: 11 juni 2023