RS Performance Day

Inschrijfformulier

RS Performance Day 11 juni 2023

Elke deelnemer is verplicht om dit formulier volledig in te vullen.
Bestuurder verklaart met inschrijving van dit formulier kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het volgende.

  1. Deze RS Performance Day is een recreatieve tocht die wordt georganiseerd door Autobedrijf T. van den Akker BV.
  2. Deelname aan deze RS Performance Day geschiedt geheel op eigen initiatief, onder eindverantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico van de bestuurder.
  3. De organisator wordt door de bestuurder van het voertuig gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van bestuurder en/of bijrijder.
  4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen verkeersovertredingen, die kan ontstaan dan wel wordt geleden als gevolg van deelname aan de RS Performance Day, al dan niet door toedoen van de bestuurder en/of bijrijder.
  5. Het deelnemende voertuig dient te voldoen aan alle terzake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor WA-dekking.
  6. Er is geen tijdslimiet verbonden aan de RS Performance Day noch zal deze door de organisatie aan de deelnemers worden opgelegd.
  7. De bestuurder dient alle verkeersregels in acht te nemen dan wel hierop toe te zien (let vooral op bij diverse gelijkwaardige kruisingen en het voorrangsrecht van fietsers!!).
  8. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en de bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens deze RS Performance Day.